Quyết định công bố xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Nội dung Quyết định:

Danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018:

Đỗ Thị Kim Giang - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện