Cuộc thi trắc nghiệm "tìm hiểu 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Nội dung Kế hoạch

Ban Tuyên Giáo huyện ủy Yên Mỹ