Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2011

Đăng ngày 28 - 07 - 2011
100%

   UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HUYỆN YÊN MỸ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   Số: 45 /BC-UBND                             Yên Mỹ, ngày 17 tháng 6 năm 2011
 
  BÁO CÁO
 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm và những giải pháp tập trung
thực hiện 6 tháng cuối năm 2011.
                                
                                     Phần thứ nhất                              
 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
 KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011.
 
Năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 201-2016. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2011của UBND tỉnh giao và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của UBND huyện được kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khoá XVII thông qua.
Qua 6 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng với những thành tựu đã đạt được của năm 2010, nền kinh tế trong nước đã dần được phục hồi sau suy thoái kinh tế toàn cầu; tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức do lạm phát tăng cao, thiếu điện, sản xuất gặp nhiều khó khăn; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Với sự nỗ lực của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục duy trì, phát triển. Kết quả cụ thể như sau:
 
 
I. VỀ KINH TẾ
 
- Tổng GDP ước đạt 1.630,30 tỷ đồng.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 20,23% (kế hoạch năm 20%), tăng 1,04% so với 6 tháng đầu năm 2010. Trong đó: Nông nghiệp 3,18%, Công nghiệp xây dựng 24,35%, Thương mại dịch vụ 21,15%.
- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp xây dựng - Thương mại dịch vụ: 20,24% - 45,33%- 34,43%.
 
1. Sản xuất nông nghiệp
 
Đầu năm thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, hạn hán xảy ra trên diện rộng do mực nước các trục sông xuống thấp hơn so với cùng kỳ; sau đó thời tiết diễn biến khá thuận lợi đối với cây trồng, vật nuôi; được sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp uỷ Đảng chính quyền đã khắc phục được khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 175,06 tỷ đồng (giá cố định), tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 6.043,7ha, trong đó: cây vụ đông 1.428,7 ha, đạt 119% kế hoạch tỉnh giao và đạt 102% kế hoạch huyện, vụ chiêm xuân 4.615ha. Diện tích lúa đông xuân 4.148,4ha; trong đó diện tích cấy lúa chất lượng cao 2.689,5ha chiếm 64,8%, vượt kế hoạch 9,8%, năng suất lúa ước đạt 65,07 tạ/ha, sản lượng thóc ước đạt 26.994 tấn.
Chăn nuôi phát triển khá ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm thường xuyên, không để dich bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Theo số liệu điều tra đến ngày 01/4/2011, tổng đàn trâu có 102 con, giảm 13,7%; đàn bò có 3.105 con, tăng 0,88%; tổng đàn lợn 86.450 con, tăng 0,89%; tổng đàn gia cầm ước đạt 907.791 con, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2010. Thuỷ sản phát triển khá; kinh tế trang trại vẫn tiếp tục duy trì, toàn huyện có 233 trang trại cho thu hoạch và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Các cấp các ngành đã và đang tích cực chuẩn bị các phương tiện, vật tư dự trữ, chủ động phòng, chống lụt, bão, úng đảm bảo kế hoạch; tiến hành nạo vét thủy lợi đông xuân 2010-2011 được 118.022m3, đạt 98% kế hoạch.
 
2. Công tác Tài nguyên & Môi trường
 
Công tác quản lý đất đai và môi trường được tăng cường. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số xã cho hộ gia đình, cá nhân với tổng số: 405 trường hợp; đến nay tổng số giấy chứng nhận đã ký là 14.248 giấy, đạt 85,5% so với số hộ đủ điều kiện. Phối hợp với Trung tâm Tài nguyên & Môi trường kiểm tra, rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ 2011-2015. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án vào đầu tư trên địa bàn huyện. Công tác thanh tra, kiểm tra đất đai, môi trường được tăng cường, xử lý được một số trường hợp vi phạm.
 Công tác quản lý Nhà nước về môi trường được quan tâm hơn, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký xây dựng bãi chôn lấp rác thải, điểm tập kết rác thải năm 2011; đã thu gom vận chuyển xử lý 206,71 tấn rác thải dọc đường quốc lộ 39A và đường 196, nhất là đoạn qua thị trấn Yên Mỹ.
 
3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng
 
a) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 1.308,10 tỷ đồng (giá cố định), tăng 26,23% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 963,4 tỷ đồng, tăng 27,33%; khu vực hộ kinh doanh cá thể đạt 172,8 tỷ đồng, tăng 11,04%... Công nghiệp tiếp tục duy trì phát triển, 6 tháng đầu năm 2011 đã có 7 dự án đầu tư vào địa bàn huyện, tăng 6 dự án so với cùng kỳ năm 2010; đã bàn giao đất cho 98 dự án, trong đó có 82 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm thường xuyên hàng vạn lao động.
Về xây dựng: Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 171,90 tỷ đồng (không kể các doanh nghiệp). Các công trình, dự án do địa phương quản lý triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. 6 tháng đầu năm đã khởi công 2 dự án xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản xong 24 phòng học và đang lập các thủ tục chuẩn bị khởi công 22 phòng học bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 4 dự án.
 
Về Khoa học công nghệ: Phối hợp với các ngành có liên quan tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất như: Khảo nghiệm, sản xuất giống lúa, phòng trừ dịch bệnh...
Về điện lực: Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm điện. Đã tiến hành làm mới và cải tạo hệ thống điện của dự án REll II đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xác định giá trị tài sản còn lại lưới điện hạ áp nông thôn và phần lưới điện chưa được cải tạo theo dự án Rell II của một số xã trình sở Công thương và UBND tỉnh phê duyệt.
b) Giao thông
 Hoạt động giao thông vận tải tiếp tục phát triển, chất lượng được nâng lên, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện quản lý và tỉnh uỷ thác; việc cải tạo, nâng cấp đường GTNT của một số xã, thị trấn theo Đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh và một số công trình giao thông thực hiện cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm hơn. Tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, tình trạng vi phạm giao thông cơ bản được kiểm soát. Công an huyện phát hiện 960 trường hợp vi phạm, lập biên bản 470 trường hợp, tạm giữ 386 phương tiện vi phạm các loại, xử lý 1.018 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 310 triệu đồng; công an các xã, thị trấn kiểm tra phát hiện và xử lý 231 trường hợp thu nộp ngân sách 52,55 triệu đồng.
6 tháng đầu năm 2011, đã xẩy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 8 người (giảm 11 vụ, giảm 3 người chết, giảm 20 người bị thương so với cùng kỳ năm 2010), tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 63 triệu đồng.
 
4. Thương mại dịch vụ - Bưu chính viễn thông
 
Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước đạt 1.196,60 tỷ, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2010, chủ yếu là khu vực ngoài quốc doanh, trong đó tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ ước đạt 106,25 tỷ đồng, tăng 10,01% so với cùng kỳ năm 2010, doanh thu vận tải 91,13 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu của huyện đạt 8,42 triệu USD, tăng 2,51% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Viễn thông huyện đã phát triển thêm 1.348 máy điện thoại cố định, nâng tổng số máy điện thoại cố định trên địa bàn huyện là 22.534 máy, bình quân 16,8 máy/100 dân, tăng 0,5 máy/100 dân so với cùng kỳ năm 2010.
  
5. Tài chính ngân hàng tiền tệ
 
Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Chương trình hành động của UBND tỉnh và UBND huyện, đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác thu, chi ngân sách. Thu ngân sách ước đạt 49,380 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và đạt 50% kế hoạch năm. Chi ngân sách đảm bảo dự toán, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các đơn vị đã chủ động sắp xếp lại nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011. Tổng chi ngân sách ước đạt 67,933 tỷ đồng = 49% kế hoạch năm.
Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt việc kiểm soát thu, chi theo quy định, bảo đảm nhu cầu thanh toán kịp thời, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hoạt động Ngân hàng: 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện đã huy động 264,2 tỷ đồng đạt 90,2% kế hoạch; dư nợ 598,4 tỷ đồng, vượt 9,8% kế hoạch năm; nợ xấu chiếm 0,5% thấp hơn mức cho phép của ngân hàng cấp trên giao. Ngân hàng chính sách xã hội với tổng nguồn vốn 148,77 tỷ đồng, đạt 92,6% kế hoạch năm, dư nợ cho vay 148,68 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay hộ nghèo 55,762 triệu đồng, dư nợ cho vay giải quyết việc làm 5,143 tỷ đồng, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài 202 triệu đồng…. Cùng với các nguồn vốn cho vay của các ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân vẫn duy trì hoạt động tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
 
 
 
II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI
 
1. Giáo dục & Đào tạo
 
Chất lượng giáo dục & đào tạo tiếp tục được quan tâm phát triển. Chú trọng triển khai các cuộc vận động: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ , Hai khôngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Tỷ lệ học sinh đến trường đạt khá, năm học 2010-2011 nhà trẻ huy động được 68 nhóm trẻ với 1.334 cháu, tăng 173 cháu so với năm học trước; mẫu giáo huy động được 196 lớp với 5.540 cháu (tăng 6 lớp và 497 cháu), trong đó mẫu giáo 5 tuổi ra lớp 2.012 cháu = 100%; bậc tiểu học có 20 trường với 326 lớp = 9.321 học sinh, tăng 3 lớp và 92 học sinh; bậc THCS có 18 trường với 215 lớp = 7.628 học sinh, giảm 7 lớp và 393 học sinh so với năm học trước. Chỉ đạo ngành giáo dục xét công nhận học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%, xét tốt nghiệp THCS, đạt 97,8% và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đúng quy chế.
 
2. Y tế, Dân số kế hoạch hoá gia đình & Trẻ em
 
Công tác khám, chữa bệnh luôn được quan tâm, 6 tháng đầu năm 2011 đã có 14.155 lượt người đến khám bệnh tại Trung tâm y tế, đạt 58% kế hoạch năm; đã điều trị nội trú 1.604 lượt bệnh nhân, đạt 39% kế hoạch năm; các chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống các bệnh xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; công tác phòng dịch được tổ chức và thực hiện thường xuyên, các loại dịch đã được kiểm soát, không để dịch bệnh xảy ra. Công tác quản lý hệ thống hành nghề y, dược tư nhân được chú trọng; công tác giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng lên, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm tập thể. Tích cực tuyên truyền, vận động về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ tăng dân số 6 tháng đầu năm là 0,4%. Triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển Quỹ bảo trợ trẻ em; kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2011. Thăm, tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thiết bị vui chơi cho 3 trường Mầm non nhân dịp tết nguyên đán và tết thiếu nhi, với tổng số tiền 86,3 triệu đồng, tăng 34,1 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2010.
 
3. Công tác Văn hoá & Thông tin - Truyền thanh
 
Tổ chức tốt các hoạt động thông tin cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nhất là các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các hoạt động văn hóa văn nghệ từ huyện đến cơ sở diễn ra sôi động, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Công tác quản lý lễ hội được quan tâm, các lễ hội diễn ra đảm bảo vui tươi, lành mạnh. Phối hợp với cấp trên tiếp tục triển khai công tác trùng tu, tôn tạo các di tích đảm bảo đúng tiến độ. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục khởi sắc, tổ chức các buổi biểu diễn, giao lưu văn nghệ ở các địa phương. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông và gia đình; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày gia đình Việt Nam. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì, tổ chức thi đấu thể thao cấp huyện với 2 giải: cờ tướng, bóng bàn và tham gia thi đấu thể thao cấp tỉnh giành 01 Huy chương vàng, 02 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng.
Công tác truyền thanh hoạt động phong phú và đa dạng, truyền tải kịp thời các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện tới người dân, đặc biệt là thông tin tuyên truyền về Đại hội XI của Đảng và  bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp. 6 tháng đầu năm 2011 đã xây dựng 160 chương trình phát thanh, với 2.144 tin bài, trong đó có 345 chuyên mục. Ngoài ra còn cộng tác với Đài tỉnh và Báo Hưng Yên đăng tải nhiều tin bài quan trọng phản ánh tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
4. Công tác chính sách, xã hội
 
Triển khai có hiệu quả các chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách được đảm bảo đúng chế độ; đã cấp 14.556 thẻ BHYT cho các đối tượng theo Nghị định 67, hộ nghèo và người có công. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp tết Tân Mão năm 2011, với tổng số 14.736 suất quà = 2.316.530.000đ; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phê duyệt 2.781 đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi đến dưới 85 tuổi và bảo trợ xã hội theo Nghị định 13 của Chính phủ; rà soát, xây dựng kế hoạch và lập hồ  sơ đưa 19 đối tượng đi cai nghiện ma túy. Đã vận động, xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2011 được 303,836 triệu đồng; quỹ nhân đạo và ủng hộ sóng thần Nhật Bản được 331,055 triệu đồng. Đang tích cực triển khai, vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng 81 nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo theo kế hoạch.
Công tác lao động, việc làm đã thu được nhiều kết quả; 6 tháng đã giải quyết việc làm mới cho 2.000 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở tiểu thủ công nghiệp và làm các dịch vụ khác.
 
III. VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH
 
1. Công tác Quốc phòng, An ninh
 
Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được đảm bảo. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kế hoạch tập luyện phương án phòng chống lụt, bão, úng đảm bảo chủ động, kịp thời ứng cứu khi có thiên tai. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện thường xuyên. Tổ chức thành công hội thi tim hiểu về Luật dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ. Thực hiện tốt kế hoạch ra quân huấn luyện đạt chất lượng cao; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại 3 xã: Đồng Than, Lý Thường Kiệt, Tân Việt và phòng Giáo dục & Đào tạo đảm bảo an toàn, hiệu quả. Triển khai kế hoạch đăng ký nguồn tuyển quân năm 2011, triển khai đăng ký tuổi 17 và tổ chức khám tuyển cho 68 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường quân sự đảm bảo quy định. Xây dựng kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thực hiện công khai dân chủ đúng pháp luật để hoàn thành đủ số lượng, chất lượng gọi công dân nhập ngũ năm 2011. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đã chi trả 4.541,6 triệu đồng cho 1.114 đối tượng theo Nghị định 142 của Chính phủ, chi trả phụ cấp cho 54 đối tượng tồn sót theo Quyết định 290 của thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền 64 triệu đồng.
Công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn cơ bản ổn định, một số vụ việc còn diễn biến phức tạp, chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời 01 cuộc đình công, lãn công tại công ty may KiĐô đóng trên địa bàn huyện; thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Tân Mão 2011, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm củng cố niềm tin trong nhân dân; các vụ án xảy ra trên địa bàn cơ bản được khám phá và giải quyết kịp thời.
Về trật tự an toàn xã hội: 6 tháng đầu năm 2011, xẩy ra 93 vụ việc, trong đó hình sự 36 vụ (giảm 1 vụ), kinh tế, môi trường 4 vụ (tăng 4 vụ), tệ nạn xã hội 25 vụ (tăng 9 vụ so với cùng kỳ, trong đó 24 vụ đánh bạc, 1 vụ ma túy) và 28 vụ việc khác (tăng 12 vụ). Ra quyết định khởi tố điều tra 54 vụ, đã điều tra làm rõ 43/54 vụ = 108 bị can, đạt 81,1%; xác lập và triệt phá 9 chuyên án tội phạm các loại và 1 điểm về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; đã bắt và vận động 5/26 đối tượng truy nã.
 
2. Công tác Thanh tra - Tiếp dân giải quyết khiếu nại - tố cáo
 
Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật. Tiến hành 02 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sai phạm về kinh tế, chấn chỉnh và yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục, chấm dứt ngay các vi phạm trong quản lý điều hành sử dụng thu, chi ngân sách nhà nước. Tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp 19 lượt công dân, tiếp nhận 34 đơn (trong đó có 01 đơn trùng nội dung, còn lại 33 đơn), tăng 6 lượt và 11 đơn so với cùng kỳ năm 2010. Huyện đã phân loại, hướng dẫn công dân và chuyển 26 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng khác để xem xét giải quyết theo thẩm quyền; 7 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, đến nay đã giải quyết xong 4 đơn, 3 đơn đang xem xét giải quyết.
 
3. Công tác Tư pháp - Thi hành án
 
Chỉ đạo phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện, HĐND và UBND cấp xã ban hành, với tổng số 7 văn bản. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011; tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo cơ sở hoà giải thành 45 vụ việc; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tiếp tục được chú trọng; công tác chứng thực từ huyện đến xã, thị trấn được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực: 6 tháng đầu năm 2011 tổng số án phải thi hành là 526 việc, phải thu là 9,139 tỷ, trong đó án có điều kiện là 266 việc = 6,893 tỷ đồng, án chưa có điều kiện 260 việc = 2,246 tỷ đồng. Số việc đã giải quyết là 222/266 việc với số tiền 5,483 tỷ đồng, đạt 83% số việc và 79% số tiền so với tổng số án có điều kiện thi hành, trong đó đã thi hành xong hoàn toàn 139 việc với số tiền 4,517 tỷ đồng; trả đơn, ủy thác, đình chỉ 83 việc với số tiền 966,03 triệu đồng.
 
IV. VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
 
Các cấp chính quyền đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện Nghị quyết 02, Nghị quyết 11 của chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh, UBND huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý góp phần minh bạch trong các cơ quan hành chính của huyện, xã. Bộ máy chính quyền các xã, thị trấn sau khi kiện toàn đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, tuyển chọn, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Tiếp tục thực hiện và triển khai có hiệu quả cơ chế “một cửa” gắn với rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày một chặt chẽ và chất lượng hơn, 6 tháng đầu năm UBND huyện đã ban hành 1.086 Quyết định và 374 văn bản hành chính khác phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành. Tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng Luật, an toàn và tiết kiệm, đã bầu được 35 đại biểu HĐND huyện và 443 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 đúng cơ cấu, thành phần.
Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tăng cường; quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ thực hiện theo đúng quy định pháp luật, kịp thời khắc phục các sai sót và phát huy mặt tích cực.
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG
 
1. Những mặt làm được
 
Trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, song thuận lợi vẫn là cơ bản. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng; sự điều hành có hiệu quả của chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện của các tổ chức quần chúng; sự quyết tâm, phấn đấu rất cao của cán bộ và nhân dân trong huyện, kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất tiếp tục phát triển; cơ sở hạ tầng, kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; chính trị ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Nguyên nhân đạt được những kết quả trên, trước hết có những chủ trương, giải pháp sát, đúng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành có hiệu quả của Chính quyền các cấp, sự phối kết hợp hoạt động của các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong huyện.
 
2. Những tồn tại, hạn chế
 
- Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Chương trình hành động của UBND tỉnh, UBND huyện ở một số phòng, ngành, địa phương hiệu quả chưa cao.
-Một số cơ sở chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về chấp hành nghiêm lịch thời vụ gieo cấy; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở chưa được cải thiện; công tác quản lý đất đai ở một số cơ sở còn buông lỏng, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết kịp thời và hữu hiệu; ô nhiễm môi trường vẫn còn bức xúc, chậm khắc phục.
- Việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm của huyện cũng như công tác đấu giá quyền sử dụng đất dãn dân vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm, một số chủ đầu tư thực hiện dự án chưa tích cực giải ngân vốn kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác GPMB.
- Lao động được đào tạo nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động, nhất là lao động có kỹ năng cao cho các doanh nghiệp. Đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo triển khai thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực công tác chuyên môn và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ công chức vẫn còn mặt hạn chế.
- Một số tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp nhất là tệ nạn cờ bạc, cho vay nặng lãi, hình thành nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng chưa vững chắc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn chậm, kéo dài thời gian giải quyết. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao.
 
                              Phần thứ hai
             NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG
               THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011
 
 
Căn cứ Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 tại kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XVII; qua tình hình thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2011, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tình hình lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta, trong đó có nền kinh tế huyện nhà. Mặt khác diễn biến thời tiết, thiên tai, dịch bệnh khó lường sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu kế hoạch năm 2011 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 20%; trong đó nông nghiệp 3%, công nghiệp xây dựng 24%, thương mại dịch vụ 21%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm; tỷ lệ phát triển dân số 0,95 %; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%/ năm(theo tiêu chí mới); tạo việc làm mới từ 2.000 - 2.500 lao động; xây dựng 1 - 2 làng văn hoá; xây dựng từ 1- 2 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế;xây dựng từ 1 - 2 trường chuẩn Quốc gia, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện.
 
MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 
I. VỀ KINH TẾ
 
1. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 
Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, từng bước thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Thùc hiÖn tốt §Ò ¸n xây dựng nông thôn mới ®Æc biÖt lµ đối với 2 xã đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung thu hoạch nhanh lúa xuân; triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông đảm bảo kế hoạch diện tích, đúng lịch thời vụ, đảm bảo cơ cấu cây trồng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án phòng, chống lụt, bão, úng, giảm nhẹ thiên tai có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có cơ chế hỗ trợ nhân dân trồng cây vụ đông, phấn đấu diện tích cây vụ đông đạt 1.300ha.
Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý sö dông quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động ngăn ngừa, xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và tài nguyên môi trường.
 
2. Công nghiệp - Xây dựng
 
Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định; tập trung thu hút các ngành công nghiệp lợi thế, có ý nghĩa chiến lược, hiệu quả và bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tập trung xem xét, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. T¹o môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những dự án có công nghệ cao, đóng góp ngân sách lớn, thu hút nhiều lao ®éng t¹i chç, th©n thiÖn víi m«i tr­êng ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh.
Duy trì và mở rộng sản xuất đối với các làng nghề truyền thống. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển giao thông nông thôn huyện giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Tập trung cao cho thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp và các dự án trong danh mục đã được chấp thuận trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đầu tư và xây dựng. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ công tác cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường theo Đề án phát triển giao thông nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
3. Thương mại Dịch vụ
 
Thực hiện đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ, tập trung vào các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cải thiện các hạ tầng thiết yếu, các ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng, có lợi thế phát triển; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng buôn bán hàng cấm, hàng giả làm tổn hại tới sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, quản lý chặt chẽ dịch vụ Internet công cộng tại các điểm bưu điện văn hoá xã, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet.
 
4. Tài chính, Tín dụng
 
Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ, của Tỉnh, của huyện về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được giao; tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, kiềm chế lạm phát. Tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp huy động vốn; nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tíndụng, đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý, huy động và kiểm soát được rủi ro, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
II. VỀ VĂN HOÁ XÃ HỘI
­
1. Giáo dục & Đào tạo
 
Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; chỉ đạo toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011 và chuẩn bị cho năm học mới 2011-2012. Tăng cường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá và thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp trong dạy và học đối với các nhà trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvµ c¸c phong trµo thi ®ua. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường học bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015.
 
2. Y tế, Dân số Kế hoạch hoá Gia đình & Trẻ em
 
Duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khoẻ cho nhân dân; cải tiến các thủ tục hành chính, đảm bảo người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về y tế; chú trọng công tác y tế dự phòng; chủ động phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHH gia đình. Tăng cường giám sát và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đo ạn 2011-2020; giúp đỡ, bảo v ệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đo ạn 2011-2015.
 
3. Văn hoá & Thông tin - Truyền thanh
 
Tiếp tục ®ẩy mạnh cuéc vËn ®éngToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tæ chøc tốt công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ những ngày kỷ niệm, ngày lễ, các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tăng cường quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ văn hoá, xây dựng môi trường văn hoá trong sạch bền vững; giữ gìn các di sản lịch sử văn hoá ở địa phương; tiếp tục đề nghị xếp hạng các di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh và cấp Quốc gia khi có đủ điều kiện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT trong quần chúng, tổ chức tốt các giải thi đấu cấp huyện, tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh đạt kết quả cao.
Nâng cao chất lượng c¸c chương trình phát thanh, chất lượng tin bài để kịp thời truyền tảiphản ảnh tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện.
 
4. Công tác Chính sách xã hội
 
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chi trả cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng chế độ. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; cơ bản triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã được phê duyệt theo kế hoạch; tăng cường công tác bảo trợ xã hội; nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, phấn đấu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo trong năm. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề, giảm nghèo; có giải pháp cụ thể thiết thực trong việc giải quyết việc làm cho người nông dân dành đất phát triển công nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
 
III. VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH
 
 
1. Quốc phòng, An ninh
 
Triển khai có hiệu quả Kế hoạch giáo dục quốc phòng và Kế hoạch các phương án sãn sàng chiến đấu, phòng, chống bão lụt. Phối hợp chặt chẽ giữa công an và quân sự với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động lực lượng dự bị động viên kiểm tra sãn sàng chiến đấu và tham gia huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, khám tuyển và hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2011.
Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, không để tồn tại hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn giao thông.Tiếp tục triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ sè 48-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ vÒ T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c phßng chèng téi ph¹m trong t×nh h×nh míi.
 
2. Thanh tra, Tiếp dân giải quyết khiếu nại - tố cáo
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác thanh tra và công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, chú trọng các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, đảm bảo dân chủ của nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân. Đồng thời xử lý thích đáng đối với những phần tử lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật để gây rối, làm mất trật tự công cộng.
 
3. Công tác Tư pháp - Thi hành án
 
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp năm 2011; chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại - tố cáo phát sinh từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo hoạt động thi hành án đối với thi hành án cấp huyện, kiên quyết chỉ đạo tổ chức cưỡng chế đối với án có điều kiện nhưng đương sự chây ỳ thi hành án nhất là cưỡng chế thi hành án vÒ tµi s¶n liªn quan ®Õn nhµ ®Êt để nâng cao hiệu lực bản án đã có hiệu lực pháp luật.
 
IV. VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức khi thi hành công vụ; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần lành mạnh hóa các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục đổi mới việc đánh giá chất lượng cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền TSVM huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
 
Năm 2011 là năm đầu của kế hoạch 5 năm, nhiệm vụ còn lại rất nặng nề, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những năm tiếp theo./.

 

Nơi nhận:                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
- UBND tỉnh;
- T T Huyện uỷ, TT HĐND huyện;                                       CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;   
- Các ban ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;                                                              (Đã ký)
- Lưu VT.
 
                                                              Nguyễn Văn Tuyền

 

 

 

Tin mới nhất

Báo cáo: Kết quả thực hiện chương trình cấp nước sạch năm 2021 trên địa bàn huyện(23/12/2021 8:48 SA)

Báo cáo: Kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư...(20/12/2021 3:29 CH)

Báo cáo kinh tế xã hội năm 2021(16/12/2021 2:52 CH)

Báo cáo: về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó...(28/10/2021 3:49 CH)

Báo cáo: Kết quả giám sát công tác hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất...(08/10/2021 9:05 SA)

Báo cáo Tổng kết thi hành luật an toàn, vệ sinh lao động(15/09/2021 3:59 CH)

Báo cáo công tác tháng 8 năm 2021(26/08/2021 3:56 CH)

Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(21/06/2021 9:18 SA)

°
552 người đang online