Báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2013

Đăng ngày 09 - 07 - 2013
100%

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN MỸ

 
   

 

Số: 54/BC-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Yên Mỹ, ngày 01 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Sáu tháng đầu năm 2013, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Thời tiết ổn định, sản xuất nông nghiệp được mùa, công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp, sự nghiệp Giáo dục, Y tế, Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, cũng gặp phải không ít những khó khăn, thách thức như: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao; lãi suất ngân hàng tuy có giảm nhưng việc tiếp cận nguồn vốn còn nhiều khó khăn, sức mua hàng hoá tiêu dùng giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội của huyện cũng như sản xuất và đời sống của nhân dân. Với sự quyết tâm cao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2013 đã đạt được những kết quả như sau:

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 

- Tổng GDP ước đạt 2.252,16 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2012 là 1.971,25 tỷ đồng).

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,68% (cùng kỳ năm 2012 là 15,99%).

Trong đó:

 

Nông nghiệp và Thủy sản

:   1,67% (cùng kỳ năm 2012: 0,14%).

Công nghiệp Xây dựng

: 13,46% (cùng kỳ năm 2012: 13,24%).

Thương mại Dịch vụ

: 17,99% (cùng kỳ năm 2012: 21,17%).

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp xây dựng - Thương mại dịch vụ: 15,35% - 48,15% - 36,50% (cùng kỳ năm 2012 là 19,83% - 43,91% - 36,26%).

- GDP bình quân đầu người đạt 16,23 triệu đồng (cùng kỳ năm 2012 là 14,27  triệu đồng).

- Thu ngân sách ước đạt 87,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2012 là 34,57 tỷ đồng).

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,42% (cùng kỳ năm 2012 là 0,43%).

- Tạo thêm việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động (cùng kỳ năm 2012 là 2.000 lao động).

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp

6 tháng đầu năm 2013 trong điều kiện thời tiết cơ bản thuận lợi cho công tác gieo mạ, làm đất, gieo cấy lúa xuân sinh trưởng và phát triển nhanh; tình hình sâu bệnh ở mức độ thấp, diện tích hẹp nên không ảnh hưởng đến sản xuất; kết quả sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì phát triển.

Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 602,42 tỷ đồng (giá năm 2010), tăng 1,72% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 5.834,7ha, giảm 182,1ha, trong đó: cây vụ đông 1.123,7ha, đạt 112,3% kế hoạch, diện tích lúa Đông Xuân 4.245ha bằng 99,05% so với cùng kỳ, đạt 99,8% kế hoạch (trong đó diện tích cấy lúa chất lượng cao chiếm 64%). Năng suất lúa ước đạt 67,5 tạ/ha, sản lượng thóc ước đạt 28.654 tấn (tăng 0,86% so với cùng kỳ năm 2012).

Chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường sản xuất, tiêu độc, khử trùng, phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên đến nay không có dịch bệnh. Tuy nhiên, mức tiêu thụ sản lượng gia súc, gia cầm chậm hơn so cùng kỳ hàng năm, giá bán các sản phẩm chăn nuôi có giảm, người chăn nuôi bị thua lỗ nên việc tái đàn chậm. Theo số liệu điều tra đến ngày 01/4/2013, tổng đàn lợn 71.292 con (giảm 17,2%), đàn trâu, bò 1.774 con (giảm 40,5%), đàn gia cầm có 578.000 con (giảm 17,8%) so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn xuất chuồng đạt 7.127 tấn (giảm 6,17%); sản lượng thịt trâu bò đạt 69 tấn (tăng 16,95%); sản lượng gia cầm đạt 1.126 tấn (giảm 16,47%); công tác nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm, sản lượng thủy sản ước đạt 1.042 tấn bằng 103% so với cùng kỳ. Toàn huyện hiện có 233 trang trại, trong đó có 28 trang trại đạt theo tiêu chí mới, trong đó: 19 trang trại chăn nuôi, 08 trang trại tổng hợp, 01 trang trại trồng trọt, các trang trại cho thu hoạch và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2013, huyện đã chỉ đạo nạo vét làm thủy lợi vụ Đông Xuân 2012-2013 được 116.578,9m3, đạt 98% kế hoạch; xây dựng và triển khai kế hoạch, chuẩn bị các phương tiện, vật tư dự trữ, chủ động phòng, chống lụt, bão, úng năm 2013. 6 tháng đầu năm, tỉnh, huyện đã đầu tư hỗ trợ 3,6 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp.

2. Công tác xây dựng Nông thôn mới

Công tác xây dựng nông thôn mới được huyện quan tâm chỉ đạo và các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện tích cực vào cuộc, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, kết quả cụ thể như sau:

- Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban chỉ đạo huyện, xã; chỉ đạo các ngành, đơn vị từ huyện đến xã đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp và lộ trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội nghị giao ban, cấp phát tài liệu, cấp phát 163 cuốn tài liệu cho thành viên BCĐ huyện, xã. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM của 6 xã trên địa bàn.

- Kết quả thực hiện tiêu chí Quốc gia NTM: Đến nay, có 01 xã (Giai Phạm) đạt 11 tiêu chí; 04 xã (Ngọc Long, Nghĩa Hiệp, Trung Hưng, Trung Hòa) đạt 9 tiêu chí; 05 xã (Yên Phú, Tân Lập, Lý Thường Kiệt, Hoàn Long, Yên Hòa) đạt 8 tiêu chí; 06 xã (Minh Châu, Việt Cường, Thanh Long, Liêu Xá, Tân Việt, Đồng Than) đạt 7 tiêu chí. Các tiêu chí đạt chủ yếu là bưu điện, nhà ở dân cư, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị, an ninh. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là hạ tầng cơ sở, cơ cấu lao động, thu nhập, môi trường.

- Huyện đã chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực các chương trình và vốn địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Tháng 3/2013, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về xây dựng Chuẩn quốc gia về Y tế năm 2013 và triển khai đối với 5 xã, thị trấn; Kế hoạch số 11/KH-UBND kèm theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 về xây dựng trường Chuẩn quốc gia huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015 và triển khai thực hiện. Trước mắt, trong năm 2013 tập trung nguồn lực xây dựng đối với 4 trường (01 Mầm non, 02 Tiểu học, 01 THCS). 6 tháng đầu năm, 2 xã làm điểm xây dựng Nông thôn mới Giai Phạm và Yên Phú đã khởi công xây dựng 13 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài 7,5km; đồng thời vận động nhân dân đóng góp nhiều ngày công, tiền vốn và vận động Doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các xã, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, nhất là 2 xã làm điểm.

3. Tài nguyên & Môi trường

Công tác quản lý đất đai và môi trường đã có nhiều cố gắng. 6 tháng đầu năm, huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác xử lý vi phạm đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện tới các xã, thị trấn. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo tổ chức cưỡng chế, Tổ giúp việc BCĐ. Đến nay, các xã, thị trấn đã và đang rà soát các trường hợp vi phạm theo kế hoạch chỉ đạo của huyện. Đã thành lập 02 tổ công tác kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại một số xã trong huyện, kết quả đã cưỡng chế, tháo dỡ 13 công trình vi phạm làm nhà trái phép. Chỉ đạo, các xã, thị trấn sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được giao chỉ tiêu.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, đã ký được 201 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân đạt 1,62% kế hoạch tỉnh giao, bằng 41,6% so với cùng kỳ, nâng tổng số giấy chứng nhận đã ký là 16.026 giấy, đạt 89,65% số hộ đủ điều kiện, đã phát được 197 GCN, nâng tổng số đã phát cho các hộ gia đình, cá nhân là 3.955 GCN, đạt 24,7% so với số GCN đã ký.

Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư vào địa bàn huyện cơ bản thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, một số dự án đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công như: Dự án nạo vét, cải tạo sông Điện Biên, sông Đồng Quê, dự án đường liên tỉnh Hà Nội -  Hưng Yên, dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (giai đoạn 2), dự án nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh lộ 200, dự án đường 199...

Công tác quản lý Nhà nước về môi trường tiếp tục được quan tâm, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013, ngày môi trường Thế giới 5/6. 6 tháng đầu năm đã đầu tư 1,055 tỷ đồng chi công tác xử lý môi trường; đã thu gom, vận chuyển, xử lý 2.028 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn; làm thủ tục xây dựng 4 điểm tập kết, 1 bãi chôn lấp rác thải tại 5 xã, thị trấn; xác nhận 02 hồ sơ đăng ký và 03 đề án cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

4. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng

a) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 1.440,27 tỷ đồng (giá năm 2010), tăng 13,46% so với cùng kỳ năm 2012. Các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của chính sách về đất đai, tín dụng, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận cấp phép đầu tư cũng bị ảnh hưởng; 6 tháng đầu năm 2013 không có dự án nào đầu tư vào địa bàn huyện.

Về xây dựng: Ước đến 30/6/2013, giá trị khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản do huyện làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện bằng 11,96 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch; các công trình do xã làm chủ đầu tư thực hiện bằng 8,14 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; huyện hỗ trợ các công trình do các đơn vị và xã, thị trấn làm chủ đầu tư bằng 1,65 tỷ đồng đạt 14% kế hoạch HĐND huyện giao.

6 tháng đầu năm, đã khởi công 08 dự án xây dựng do huyện làm chủ đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình xây dựng và công trình đường điện chiếu sáng khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp năm 2012 và các dự án mới được đầu tư năm 2013, chú trọng các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Về Khoa học công nghệ: Đã được các ngành các cấp quan tâm, đã tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất ấp nở trứng gia cầm cho 70 người. Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đối với các phòng trực thuộc UBND huyện.

b) Giao thông

Hệ thống giao thông vận tải của huyện tiếp tục được quan tâm, chất lượng được nâng lên, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện quản lý và tỉnh uỷ thác theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo, nâng cấp đường GTNT của một số xã, thị trấn theo Đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh và của huyện đảm bảo tiến độ. 6 tháng đầu năm, đã khởi công xây dựng 16 tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn với chiều dài 9,8km; bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường GTNT xã Trung Hưng.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn giải tỏa vi phạm trong hành lang bảo vệ đường quốc lộ, tỉnh lộ theo quy định; đã tuyên truyền và chỉ đạo ra quân giải tỏa 145 trường hợp vi phạm hành lang giao thông trong phạm vi 5m tại xã Tân Lập đạt kết quả tốt. Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm trên cả 03 tiêu chí, đã xẩy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 9 người (giảm 3 vụ, 4 người chết, 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2012), tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 21 triệu đồng. Thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm soát phương tiện giao thông, Công an huyện phát hiện 1.566 trường hợp vi phạm, lập biên bản 470 trường hợp, tạm giữ 353 phương tiện vi phạm các loại, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 636 triệu đồng.

5. Thương mại dịch vụ - Bưu chính viễn thông - Điện lực

Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước đạt 843,48 tỷ đồng (giá năm 2010), tăng 17,99% so với cùng kỳ năm 2012, chủ yếu là khu vực ngoài quốc doanh. Bưu chính, viễn thông, Internet 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu về sử dụng dịch vụ của nhân dân, đặc biệt là mạng lưới điện thoại không dây tăng nhanh. Ước 6 tháng đầu năm, Trung tâm Viễn thông huyện đã phát triển thêm được 1.624 thuê bao, nâng tổng số thuê bao trên địa bàn huyện là 28.439 thuê bao, bình quân 20,5 thuê bao/100 dân, tăng 2,3 thuê bao/100 dân so với cùng kỳ năm 2012.

Về điện lực: Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hưởng ứng giờ trái đất và thực hiện tiết kiệm điện; đảm bảo phục vụ tốt sản xuất, sinh hoạt và công tác phòng chống lụt bão năm 2013; triển khai xây dựng dự án xây dựng lưới điện AIVO, REII và dự án tái thiết Đức. Đã bàn giao đưa vào sử dụng công trình di chuyển trạm biến thế.

6. Tài chính ngân hàng tiền tệ

a) Thu, chi ngân sách

Ước tổng thu ngân sách Nhà nước thuộc huyện quản lý 6 tháng đầu năm đạt 87,5 tỷ đồng = 32% kế hoạch huyện giao và 50% kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách ước đạt 131,38 tỷ đồng = 32% kế hoạch huyện giao và 53% kế hoạch tỉnh giao (có báo cáo chi tiết cụ thể).

Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện tốt chức năng kiểm soát thu, chi theo quy định, bảo đảm nhu cầu thanh toán kịp thời, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

b) Tín dụng và Ngân hàng

Hệ thống ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện đã huy động 501,44 tỷ đồng đạt 101,8% kế hoạch; dư nợ 749,14 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch; nợ xấu chiếm 0,51% tổng dư nợ. Ngân hàng chính sách xã hội với tổng nguồn vốn 180,344 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch năm; dư nợ cho vay 180,121 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay hộ nghèo 62,02 tỷ đồng, dư nợ cho vay giải quyết việc làm 5,19 tỷ đồng, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài 0,11 tỷ đồng...

II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục & Đào tạo

Chất lượng giáo dục & đào tạo tiếp tục được quan tâm phát triển. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành. Quy mô giáo dục và đào tạo trong toàn huyện được duy trì, ổn định và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Năm học 2012-2013 tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 39,2%; mẫu giáo đạt 96%, trong đó mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; chỉ đạo ngành giáo dục xét công nhận học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,3%, xét tốt nghiệp THCS đạt 98,15% và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp bình quân THPT đạt 99,6%, Bổ túc THPT 71,6%; tham gia và đạt các giải cao tại các cuộc thi: Giải toán trên máy tính cầm tay; thi Toán và Ôlympic tiếng Anh trên mạng Internet…

Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư, đôn đốc hoàn thành đưa vào sử dụng 18 phòng học bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đến nay tỷ lệ phòng học cao tầng ở các bậc học: Mầm non 65,34%; Tiểu học 86,25%, THCS 97,51%. Tích cực đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2015 theo kế hoạch, trong đó tập trung nguồn lực xây dựng đối với 4 trường (01 Mầm non, 02 Tiểu học, 01 THCS).

2. Y tế, Dân số kế hoạch hoá gia đình & Trẻ em

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015. 6 tháng đầu năm, đã có 17.440 lượt người đến khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện bằng 103,9% so với cùng kỳ, đạt 62% kế hoạch năm. UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; giám sát, theo dõi và khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân, công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, chấn chỉnh 312 cơ sở rút kinh nghiệm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai tích cực, các bệnh xã hội được quản lý và tỷ lệ giảm. Cơ sở vật chất ngành y tế còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới chưa đạt. UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng xã Chuẩn quốc gia về Y tế năm 2013 và triển khai đối với 5 xã, thị trấn. Đến nay, các xã, thị trấn đang tập trung nguồn lực triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tích cực tuyên truyền, vận động về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ tăng dân số 6 tháng đầu năm là 0,42%, giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2012, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức cao là 14,7%, tỷ số giới tính khi sinh còn chênh lệch cao 120 nam/100 nữ.

Công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em thường xuyên được quan tâm.  Triển khai phát động xây dựng và phát triển Quỹ bảo trợ trẻ em; kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2013; thăm, tặng quà, tặng học bổng của tỉnh, của huyện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 3 trường mầm non nhân dịp tết nguyên đán, tết thiếu nhi với tổng số tiền 95,8 triệu đồng.

3. Văn hoá & Thông tin - Truyền thanh

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Công tác quản lý lễ hội được quan tâm, các lễ hội diễn ra đảm bảo vui tươi, lành mạnh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được duy trì, đã chỉ đạo xây dựng mới 01 làng văn hóa, thẩm định 24 làng được công nhận lại theo quy định; phối hợp với Ban quản lý di tích tỉnh trùng tu tôn tạo 02 di tích lịch sử cấp Quốc gia trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển, đã chỉ đạo 04 xã tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ IV; tổ chức thi đấu thể thao cấp huyện với 5 giải các loại và tham gia thi đấu thể thao cấp tỉnh giành 10 huy chương các loại.

Công tác truyền thanh hoạt động phong phú và đa dạng, chất lượng được nâng lên, tập trung vào việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội của cả nước, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và nêu gương các điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, ngày truyền thống thi đua yêu nước; việc lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2003… tới người dân; 6 tháng đầu năm 2013, đã xây dựng 160 chương trình phát thanh, với 2.198 tin bài. Tổ chức thành công cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

4. Công tác chính sách, xã hội

Các chính sách xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt; các cơ quan, ban ngành trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Quý Tỵ kịp thời, chu đáo với 15.995 suất quà, trị giá 4,295 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công được quan tâm triển khai, đã lập và khảo sát 157 hộ gia đình chính sách đề nghị nhà nước xây mới, tu sửa nhà ở xuống cấp; các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đã cấp 11.047 thẻ BHYT, phê duyệt 614 đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị định 13 của Chính phủ; chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 403,02 triệu đồng; lập hồ sơ đưa 30 đối tượng đi cai nghiện ma túy; phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội đưa 280 đối tượng là người có công đi điều dưỡng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015. Công tác giới thiệu và tạo việc làm mới cho người lao động đạt được nhiều kết quả; 6 tháng đã giải quyết việc làm mới cho 2.000 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở tiểu thủ công nghiệp và làm các dịch vụ khác.

III. VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Công tác Quốc phòng, An ninh

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương đã được triển khai tổ chức thực hiện một cách toàn diện. Thực hiện tốt kế hoạch ra quân huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại 3 xã: Yên Hòa, Minh Châu, Liêu Xá và phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đã chi trả trợ cấp một lần cho 235 đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62 của Chính phủ với số tiền là 1,089 tỷ đồng; chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 600 đối tượng theo quy định pháp luật. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và hoạt động Khu vực phòng thủ.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của huyện đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về phòng, chống tội phạm với nhiều mô hình tốt. Tập trung điều làm rõ các vụ án còn tồn đọng. Đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là trong các dịp Lễ, Tết, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", cướp, cướp giật. 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận và xử lý 127 vụ việc vi phạm pháp luật, giảm 2 vụ việc so với cùng kỳ; trong đó: Vi phạm về trật tự xã hội 50 vụ; vi phạm về kinh tế 11 vụ; vi phạm về tệ nạn xã hội 42 vụ; tai nạn giao thông 12 vụ, vụ việc khác xảy ra 12 vụ. Ra quyết định khởi tố điều tra 66 vụ = 162 bị can (giảm 9 vụ = 3 bị can); xác lập và triệt phá 10 chuyên án các loại; đã bắt và vận động 24 đối tượng truy nã. Với những kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định.

2. Công tác Thanh tra - Tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo

Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm  được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật. Đã tiến hành 02 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Công tác tiếp dân được duy trì và thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, rà soát xử lý các vụ việc tồn đọng. 6 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND huyện và các ngành có liên quan đã tiếp 35 lượt người đến khiếu kiện (tăng 4 lượt người so với năm 2012, trong đó có 4 đoàn đông người), tiếp nhận mới 46 đơn (trong đó 11 đơn trùng nội dung còn lại 35 đơn), giảm 11 đơn so với cùng kỳ năm 2012. Huyện đã phân loại, hướng dẫn công dân và chuyển 21 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng khác để xem xét giải quyết theo thẩm quyền; thụ lý mới 14 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và tiếp nhận 09 đơn cũ năm 2012 chuyển sang (tổng số 23 đơn), đến nay đã giải quyết xong 11 đơn, đang giải quyết 12 đơn.

3. Công tác Tư pháp - Thi hành án

Chỉ đạo phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa đựng QPPL do UBND huyện, HĐND và UBND cấp xã ban hành, với tổng số 95 văn bản; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì, chủ yếu tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; chỉ đạo cơ sở hoà giải thành 28 vụ việc. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực tiếp tục được quan tâm, thực hiện đảm bảo đúng quy định, đã giải quyết 2.860 hồ sơ về hộ tịch, chứng thực được 26.767 lượt văn bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Công tác thi hành án dân sự có nhiều cố gắng: 6 tháng đầu năm 2013 tổng số việc phải thi hành là 454 việc (trong đó: án cũ năm 2012 chuyển sang 296 việc, án mới thụ lý là 158 việc), với số tiền phải thu là 6,942 tỷ đồng, trong đó án có điều kiện thi hành là 192 việc = 2,060 tỷ đồng, án chưa có điều kiện thi hành 262 việc = 4,881 tỷ đồng. Số việc đã giải quyết là 159 việc với số tiền 724,957 triệu đồng, đạt 83% số việc và 35% số tiền so với tổng số án có điều kiện thi hành, trong đó đã thi hành xong hoàn toàn 146 việc với số tiền 645,528 triệu đồng; trả đơn, ủy thác, đình chỉ 13 việc với số tiền 79,429 triệu đồng

IV. VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 gắn với việc thực hiện kế hoạch và biện pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tích cực triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính, đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý góp phần minh bạch trong các cơ quan hành chính của huyện, xã. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa” gắn với kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2013, tổng số hồ sơ đủ điều kiện đã giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện là 3.802 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và xã hội 692 hồ sơ, Đăng ký và cấp giấy phép ĐKKD 108 hồ sơ, Tài nguyên và Môi trường 498 hồ sơ, Tư pháp 2.500 hồ sơ, cấp phép xây dựng 04 hồ sơ. Các quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày một chặt chẽ và chất lượng hơn, 6 tháng đầu năm 2013, UBND huyện đã ban hành 1.820 Quyết định, 356 văn bản hành chính khác phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành. Công tác tổ chức và quản lý cán bộ được thực hiện đúng quy định; đã xây dựng kế hoạch và điều động, luân chuyển cán bộ quản lý ngành giáo dục khối tiểu học, THCS. Bước đầu đã điều chuyển 03 Đ/c Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường tiểu học. Hiện nay, đang xây dựng Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện quản lý và kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi trường Mầm non bán công sang công lập theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc việc triển khai và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo sửa đổi Luật đất đai năm 2003 trong toàn huyện và đã có báo cáo tổng hợp với nhiều đề xuất, kiến nghị gửi Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổng hợp gửi Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai năm 2003 của Quốc Hội.

Công tác thi đua khen thưởng: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ  kế hoạch 2013; khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần động viên kịp thời các nhân tố mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Tổ chức hội nghị biểu dương, gặp mặt và các điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện để Ban trị sự Phật giáo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2013. Hướng dẫn các tín đồ tôn giáo chấp hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 22 của Chính phủ.

C. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khuyết điểm, hạn chế

- Chất lượng thực hiện một số chương trình, đề án đã được ban hành hiệu quả chưa cao. Kết quả triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế, chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra.

- Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đất đạt thấp so với yêu cầu; công tác quản lý đất đai ở một số cơ sở còn buông lỏng, môi trường một số nơi còn nhiều bức xúc, công tác tham mưu xử lý một số trường hợp còn chậm trễ, kéo dài, điển hình như các xã: Trung Hòa, Liêu Xá, Giai Phạm, Đồng Than. Tiến độ xây dựng điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải tại một số xã chậm.

- Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm của huyện còn chậm, vẫn gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với kế hoạch được giao.

- Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở một số đơn vị còn chưa chặt chẽ; ý thức chấp hành sự phân công công tác của một bộ phận cán bộ quản lý chưa tốt; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp; kết quả xã hội hóa giáo dục- đào tạo chưa nhiều.   

- Chất lượng khám chữa bệnh một số nơi còn hạn chế, số lượng bác sỹ hiện đang công tác tại Trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã, thị trấn còn thiếu so với yêu cầu (Trung tâm y tế huyện hiện nay có 10 bác sỹ, trạm y tế xã, thị trấn có 9/17 bác sỹ); chất lượng công tác kiểm tra vệ sinh ATTP, hành nghề y, dược tư nhân chưa cao, chưa đề xuất biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm, chỉ dừng lại ở việc lập biên bản nhắc nhở đơn vị được kiểm tra. Việc chấp hành pháp luật về dân số của một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc.

- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa tốt. Công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ văn hóa phẩm, dịch vụ kinh doanh Internet trên địa bàn còn hạn chế, chất lượng công tác kiểm tra các đơn vị kinh doanh dịch vụ văn hóa còn chưa cao.

- Tình hình trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn về ma túy ở một số nơi còn diễn biến phức tạp. Việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân chưa cao, nhất là thanh thiếu niên; tình hình tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưng chưa ổn định, vẫn diễn biến phức tạp.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù GPMB chiếm số lượng lớn trong tổng số đơn tiếp nhận và có chiều hướng gia tăng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với một số vụ việc còn kéo dài thời gian giải quyết, công tác tiếp công dân ở một số cơ sở chưa được quan tâm đầy đủ; một số nơi còn để xảy ra tình trạng tập trung đông người đi khiếu kiện vượt cấp và gây rối tại nơi tiếp công dân.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực, một số xã còn chậm, sự phối hợp để giải quyết một số công việc giữa một số phòng, ngành có lúc chưa đồng bộ. Năng lực công tác chuyên môn và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức vẫn còn mặt hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số cơ sở chưa chặt chẽ.

2. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013 trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro cùng với việc thực hiện mục tiêu ưu kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công và chính sách tiền tệ thắt chặt, dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát .... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

- Do cơ chế, chính sách của nhà nước chưa ban hành kịp thời, thiếu đồng bộ và còn phức tạp, một số Luật, văn bản của Nhà nước còn chồng chéo, bất cập, nhất là các văn bản trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trong năm có nhiều thay đổi; nhiều quy trình, thủ tục, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án chậm.

2.1. Nguyên nhân chủ quan

- Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số phòng, ngành, cơ sở chưa tập trung cao, tính chủ động trong tham mưu đề xuất còn hạn chế; năng lực quản lý, điều hành và thực hiện chức năng quản lý nhà nước của một số ngành, cơ sở trên một số lĩnh vực còn yếu, trong quá trình thực hiện còn lúng túng. Việc nắm bắt, phát hiện và xử lý các vi phạm ở cơ sở, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi chưa kịp thời, còn đùn đẩy, né tránh. Sự phối hợp giữa các phòng, ngành, cơ sở trong giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh chưa thường xuyên, linh hoạt, có trường hợp còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát của một số ngành và cơ sở chưa thường xuyên; tinh thần trách nhiệm một số CBCC trong thực thi công vụ  có mặt còn hạn chế, trong đó trách nhiệm người đứng đầu có trường hợp chưa cao.

- Một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một bộ phận người dân do chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự trị an... chưa tốt; một số ít công dân lợi dụng dân chủ khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài.

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG

THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

 

Phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp đã được thông qua tại Nghị quyết kỳ họp 5 - HĐND huyện khóa XVIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện để thực hiện thắng lợi những mục tiêu kế hoạch năm 2013, trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 16%; trong đó Nông nghiệp 2%, Công nghiệp xây dựng 15%, Thương mại dịch vụ 19%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ phát triển dân số 0,92%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; tạo việc làm mới từ 3.000 - 3.500 lao động; xây dựng mới từ 2-3 làng văn hoá; xây dựng từ 4-5 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; xây dựng từ 2-3 trường chuẩn Quốc gia; xây dựng 2 xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, ngoài những nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo từ đầu năm, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ mùa và vụ Đông đạt kế hoạch đề ra; chủ động chuẩn bị các điều kiện để ứng phó kịp thời với các tình huống bão, úng, lụt, nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch, Đề án đã duyệt và các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, trong đó chú trọng công tác GPMB.

3. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, phân loại, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi trên địa bàn theo kế hoạch, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2013. Đồng thời giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 51/CTr-UBND ngày 26/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung nguồn lực xây dựng Trường chuẩn Quốc gia, Xã chuẩn Quốc gia về y tế theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ngành, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tập trung giải quyết giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tăng cường công tác Quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

II. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2013

Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá tình hình triển khai, đối chiếu các chỉ tiêu kế hoạch và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm. Cần đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các chỉ tiêu còn đạt thấp, trên cơ sở đó, tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ

a) Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

Tập trung hỗ trợ nông dân chủ động chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa và vụ đông; chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn chủ động cân đối cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, nhất là về giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ. Đưa nhanh các giống mới, công nghệ canh tác, bảo quản, chế biến vào sản xuất, phấn đấu thu trên 1 ha canh tác đạt trên 130 triệu đồng/năm; tập trung Chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn thực hiện các biện pháp khôi phục tăng đàn gia súc, gia cầm để cung cấp thực phẩm cho thị trường và phục vụ tết Nguyên đán; theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, có hiệu quả các ổ dịch. Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, tập trung xa khu dân cư, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chủ động phòng chống lụt bão, úng, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống. Xây dựng biện pháp thực hiện Đề án tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phục vụ nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.

b) Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc giai đoạn đầu tư và đi vào sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư XDCB, nhất là một số dự án trọng điểm. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ công tác cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường thuộc danh mục ưu tiên đầu tư năm 2012 theo Đề án phát triển GTNT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình; công tác đánh giá, giám sát đầu tư; tập trung chỉ đạo tiến độ thực hiện đối với một số dự án chậm tiến độ, dự án có quy mô lớn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn huyện giai đoạn 2011-2015.

c) Lĩnh vực Thương mại Dịch vụ - Bưu chính viễn thông - Điện lực

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng, có lợi thế phát triển; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại; tăng cường công tác quản lý thị trường; giá cả hàng hóa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất và người tiêu dùng. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, quản lý chặt chẽ dịch vụ Internet công cộng tại các điểm bưu điện văn hoá xã, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet. Nâng cao chất lượng phục vụ và cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

3. Tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng nông thôn mới

Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo XDNTM các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, của người dân trong xây dựng nông thôn mới, kết hợp tuyên truyền, vận động; tiếp tục rà soát đánh giá thực trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, xác định rõ các tiêu chí gần đạt để phấn đấu từng bước xây dựng đạt chuẩn NTM; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng công tác xây dựng NTM tại các xã theo đúng kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất nhiều hơn cho 2 xã làm điểm xây dựng nông thôn năm 2013. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát đất dôi dư, đất xen kẹp theo Quyết định số 14, 18 của UBND tỉnh, hoàn tất hồ sơ đất giãn dân để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức đấu giá đất tạo nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

  4. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về quản lý sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm về quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo, xử lý tồn tại trong quản lý đất đai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn kiên quyết chặn đứng tình trạng vi phạm xây dựng trong hành lang giao thông thủy lợi; rà soát phân loại các trường hợp vi phạm cũ để có biện pháp xử lý cho phù hợp. Xử lý nghiêm và quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở buông lỏng quản lý đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi; thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác xử lý vi phạm đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi trên địa bàn, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2013; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 51/CTr-UBND ngày 26/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ kinh phí chi công tác tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và xây dựng điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải đối với một số xã đã có quy hoạch và có khả năng xây dựng. Thẩm định chặt chẽ các hồ sơ Bản cam kết về môi trường và đề án bảo vệ môi trường; quan tâm bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới.

 5. Quản lý chặt chẽ tài chính, tín dụng

Thực hiện đồng bộ các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được giao; tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; rà soát các nguồn thu trên địa bàn, tổ chức thực hiện tốt biện pháp chống thất thu và nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về tiết kiệm trong chi ngân sách, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 và dự phòng năm 2013, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán đối với các khoản phát sinh không thực sự cấp bách; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, kiềm chế lạm phát. Phối hợp các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm chấp hành đúng các quy định về quản lý tiền tệ, tín dụng.

6. Quan tâm thực hiện tốt chính sách lao động, người có công và an sinh xã hội

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đối tượng chính sách, người có công; thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, kế hoạch giảm nghèo, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ các hộ nghèo để thoát nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng dưới 5%; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015; đẩy mạnh hoạt động cho vay giảm nghèo của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ, khuyến khích phát triển các ngành nghề nông thôn để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.  

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao

a) Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học, ngành học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; chất lượng đội ngũ giáo viên, hiệu quả quản lý giáo dục. Thực hiện kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập; Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2013-2014. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch, phấn đấu xây dựng từ 2-3 trường chuẩn Quốc gia.

b) Y tế, Dân số Kế hoạch hoá Gia đình & Trẻ em

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở các cơ sở y tế. Tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra các dịch vụ y tế, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân huyện Yên Mỹ giai đoạn 2011-2015. Tích cực huy động xã hội hoá để tăng cường các nguồn lực đầu tư cho y tế; đặc biệt tập trung nguồn lực đầu tư kinh phí để xây dựng các xã đạt chuẩn Quốc gia, nhất là đối với 5 xã, thị trấn theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường tuyên truyền, vận động để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từng bước khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính và nâng cao chất lượng dân số; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên. Tăng cường giám sát và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

c) Văn hoá & Thông tin - Truyền thanh

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng xây dựng làng, cơ quan, gia đình văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tăng cường quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ văn hoá, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh bền vững, giữ gìn bảo tồn các di sản lịch sử văn hoá ở địa phương. Phát triển phong trào thể thao quần chúng, nâng tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng thiết chế văn hoá thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển thể thao thành tích cao; chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại tổ chức Đại hội thể dục thể thao và tổ chức thành công đại hội TDTT cấp huyện lần thứ IV.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin và truyền thông; chất lượng các chương trình phát thanh, tin bài đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, chính sách pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng tình, ủng của nhân dân, nhất là trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới.

8. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông trên địa bàn

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2013; hoàn thành 100% các chỉ tiêu về huấn luyện, kiểm tra và hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2013. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về việc xây dựng Khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma tuý, mại dâm; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự...; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia kiềm chế sự gia tăng tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình hình mới. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng ường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

9. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và  nâng cao hiệu quả công tác tư pháp

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ, việc phức tạp, kéo dài, đông người. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận sau thanh tra; thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan tư pháp làm tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ nhân dân nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại - tố cáo phát sinh từ cơ sở, đồng thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết, chấm dứt khiếu kiện. Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, tập trung giải quyết các án còn tồn đọng và các vụ việc phát sinh phức tạp, kéo dài.

10. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trong đó tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng bộ phận “một cửa” từ xã đến huyện, chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện song song giữa văn bản giấy và văn bản điện tử trong hoạt động quản lý nhà nước. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động nắm bắt thông tin, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp cơ sở. Thực hiện Đề án chuyển đổi trường Mầm non bán công sang công lập theo sự chỉ đạo của tỉnh và Kế hoạch tách phòng Văn hóa và Thông tin, thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy Chính quyền, phấn đấu xây dựng 100% Chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh cấp huyện trong đó 20% trong sạch vững mạnh cấp tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Phát động toàn dân đẩy mạnh thi đua xây dựng nông thôn mới. Biểu dương kịp thời các điển hình, nhân tố mới; phê bình, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, yếu kém; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 rất nặng nề và sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015 của tỉnh, của huyện đã đề ra./.

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Văn Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Báo cáo: Kết quả thực hiện chương trình cấp nước sạch năm 2021 trên địa bàn huyện(23/12/2021 8:48 SA)

Báo cáo: Kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư...(20/12/2021 3:29 CH)

Báo cáo kinh tế xã hội năm 2021(16/12/2021 2:52 CH)

Báo cáo: về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó...(28/10/2021 3:49 CH)

Báo cáo: Kết quả giám sát công tác hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất...(08/10/2021 9:05 SA)

Báo cáo Tổng kết thi hành luật an toàn, vệ sinh lao động(15/09/2021 3:59 CH)

Báo cáo công tác tháng 8 năm 2021(26/08/2021 3:56 CH)

Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(21/06/2021 9:18 SA)

°
113 người đang online