Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ngày 07 - 04 - 2017
100%

 Vị trí, chức năng                               

  1. Phòng Tài chính Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; lĩnh vực, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế, cấu ngạch công chức và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

 Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định về lĩnh vực tài chính, công tác kế hoạch và đầu tư; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

2. Tham gia dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành tỉnh  đó được phê duyệt;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc huyện, Tài chính xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở tài chính, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện. Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết theo quy định để báo cáo UBND huyện trình HĐND quyết định; đồng thời đảm bảo điều hành theo tiến độ và dự toán đã được quyết định; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn.

  5. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tố chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

  6. Phối hợp với cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với Kho bạc nhà nước thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng sử dụng ngân sách huyện .

  7. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

8. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh .

10. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh gía hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư;

11. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân huyện; Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư.

12. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân

13.Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

14. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện.

15. Chủ trì phối hợp với các  cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính;  kế hoạch và đầu tư giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện cơ chế “một cửa” và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư.

 Cơ cấu tổ chức bộ và biờn chế

1. Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch: gồm Trưởng phòng và các phó trưởng phòng.

a. Trưởng phòng, là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b. Phó trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác chuyên môn và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt, một phó trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ quyền điều hành các hoạt động của phòng. 

c. Chủ tịch UBND huyện quyết định việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

d. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, phó trưởng phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

2. Tổ chức bộ máy thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có bộ phận chuyên môn nghiệp vụ như sau:

- Bộ phận phụ trách quản lý Tài chính, ngân sách huyện,

- Bộ phận phụ trách quản lý Tài chính, ngân sách xã, Đăng ký kinh doanh,

- Bộ phận phụ trách công tác kế toán,

- Bộ phận phụ trách công tác quản lý giá cả,

- Bộ phận phụ trách kế hoạch và đầu tư, giải phóng mặt bằng và một số lĩnh vực khác do trưởng phòng phân công

3. Về biên chế:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Tổ chức thực hiện

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện quyết định này theo chức năng quản lý của nhà nước về công tác Tài chính - Kế hoạch ở địa phương. Ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của phòng và chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực  thuộc phòng. 

Tin mới nhất

Chức năng nhiệm vụ của phòng y tế huyện(04/10/2022 4:42 CH)

Quyết định: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh...(27/12/2021 4:09 CH)

Quyết định: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của phòng...(27/12/2021 4:05 CH)

Quyết định: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của phòng...(27/12/2021 4:03 CH)

Quyết định: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của phòng...(27/12/2021 4:00 CH)

Quyết định: về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của phòng...(27/12/2021 3:06 CH)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa - Thông tin(07/04/2017 3:26 CH)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - TB&XH huyện(07/04/2017 2:54 CH)

°
551 người đang online