Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 08 - 06 - 2022
100%

        Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Yên Mỹ đang từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Huyện Yên Mỹ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Huyện đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước được đầu tư bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, tổ chức đến giao dịch. Hiện nay, 100% TTHC được thực hiện tiếp nhận trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử do UBND tỉnh cung cấp; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được niêm yết đầy đủ, công khai tại bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của huyện.  Hàng năm, UBND huyện Yên Mỹ chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát các TTHC; giảm bớt các TTHC rườm rà, không cần thiết cho Nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp đến làm việc và giải quyết TTHC. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện thực hiện cập nhập đầy đủ, kịp thời 100% bộ TTHC theo các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay, cấp huyện niêm yết 270 TTHC của 16 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại trụ sở; cấp xã niêm yết 110 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại trụ sở

Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC nhằm kịp thời triển khai các TTHC và phát hiện những TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp. Phát hiện những thủ tục còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức để có phương án khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Hiện nay, tất cả các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều được trang bị máy vi tính, thực hiện kết nối mạng nội bộ, mạng internet bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác và cập nhật thông tin trên mạng internet. Hàng năm, huyện bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả. 100% cán bộ, công chức có hòm thư công vụ riêng; 100% văn bản được trao đổi thông qua phần mềm quản lý văn bản chung của huyện. 100% các TTHC được tiếp nhận và xử lý qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn. Đến nay, gần 76% TTHC cấp huyện được cung cấp ở mức độ 3 trở lên. 

Từ việc đẩy mạnh cải các TTHC, năm 2021, tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả trên địa bàn huyện bảo đảm quy định về quy trình, thời gian. Trong năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Yên Mỹ và các xã, thị trấn của huyện đã tiếp nhận gần 36 nghìn hồ sơ TTHC. Gần 100% hồ sơ được xử lý, giải quyết đúng và trước hạn. Nhờ tập trung cải cách thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. Năm 2021, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện Yên Mỹ được cải thiện lên vị trí 8/10 huyện, thị xã, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2020. Đồng chí Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian tới huyện Yên Mỹ tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm soát việc thực hiện cải cách TTHC, tập trung thực hiện công khai và giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; tăng cường thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC; nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành để trao đổi, gửi, nhận thông tin điện tử; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn huyện.

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Yên Mỹ

Tin mới nhất

Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ nâng cao cải cách hành chính(19/08/2021 8:58 SA)

°
1382 người đang online