Văn phòng HĐND-UBND huyện

Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Hồng Quân

Điện thoại cố định:       0221 3964 603

Điện thoại di động:

Email: nhquan@hungyen.gov.vn

 

Phó Chánh VP: Nguyễn Đăng Hoan

Điện thoại                : 0221 3962 179

Emai: ndhoan@hungyen.gov.vn

 

Phó Chánh VP: Ông Nguyễn Văn Hoàn

Điện thoại                : 0221 3964 146

Emai: nvhoan@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Đỗ Thị Kim Giang

Email: dtkgiang@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : ông Chu Đức Cảnh

Email: cdcanh@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: ntthang@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Lê Hoàng Dương

Email: lhduong@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Hoàng Văn Huấn

Email: hvhuan@hungyen.gov.vn