Phòng Thanh Tra

Thanh tra huyện

 

Chánh Thanh tra : Nguyễn Thị Bích Chiên

Điện thoại cố định:       0221 3964 593

Điện thoại di động:

Email: ltbchien@hungyen.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Ông Vũ Văn Tư

Điện thoại                : 0221 3964 593

Emai: vvtu@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Phạm Thị Anh

Email: ptanh@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Hoàng Thị Hòa

Emai: hthoa@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: ptanh@hungyen.gov.vn