Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Phòng: Ông Vũ Nguyên Bình

Điện thoại cố định:       0221 3962 223

Điện thoại di động:

Email: vnbinh@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Điện thoại: 0221 3602 069

Email: nxhoang@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Ông Lê Thanh Bình

Email: ltbinh@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Lê Thị Hạnh

Email: lthanh.ym@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Nguyễn Thị Vi Na

Email: ntvnag@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : bà Đỗ Hương Giang

Email: dhgiang@hungyen.gov.vn