Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và đào tạo

 

Trưởng Phòng: Ông Đỗ Văn Hải

Điện thoại cố định:       0221 3964 917

Điện thoại di động:

Email: dvhai@hungyen.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hiến

Điện thoại: 0221 3964 587

Email: 

 

 

Chuyên viên: Lê Thị Việt Nga

Email: ltvnga@hungyen.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Như Trang

Email: ntntrang.ym@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Vũ Đức Thùy

Email: vdthuy@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Nguyễn Văn Vân

Email: nvvan@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Lê Thị Việt Nga

Email: ltvnga@hungyen.gov.vn