Nghị Quyết HĐND - kỳ họp thứ III 2011

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN MỸ

 

 Số: 25 /2011/NQ-HĐND

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Mỹ, ngày  21   tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MỸ

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ BA

 

        Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

        Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh H­ưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà n­ước năm 2012;

Sau khi xem xét Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 06/11/2011 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và ý kiến của các vị đại biểu HĐND huyện,

 QUYẾT NGHỊ:

        Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2012 của UBND huyện; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

          Năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng với những thuận lợi được kế thừa của những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế thế giới và trong nước đã dần được phục hồi, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi như lạm phát, giá điện, xăng dầu và giá cả một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 20,45%; trong đó: Nông nghiệp và thủy sản 3,75%, Công nghiệp Xây dựng 24,63%, Thương mại Dịch vụ 21,02%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp - Công nghiệp xây dựng - Thương mại dịch vụ: 20,66 % - 43,07% - 36,27%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27,4 triệu đồng; thu ngân sách ước thực hiện 217 tỷ đồng, đạt 219% kế hoạch; tỷ lệ phát triển dân số 0,98%; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,38%; tạo thêm việc làm mới cho 3.000 lao động. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chú trọng triển khai có hiệu quả các cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’, "Hai không"" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", công nhận 2 trường đạt chuẩn Quốc gia; công tác chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách được duy trì và mở rộng, cấp 14.556 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Nghị định 67, hộ nghèo và người có công; các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng và được quản lý tốt hơn; văn hoá thông tin có những chuyển biến tích cực, công nhận mới 3 làng văn hoá và công nhận lại 6 làng văn hoá giữ vững danh hiệu sau 3 năm, đến nay toàn huyện có 76/85 làng văn hoá đạt 89,4% tổng số làng, 77/79 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 87% số hộ đạt gia đình văn hóa; nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được đảm bảo, tình hình chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn ít diễn biến phức tạp; thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, đặc biệt những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

HĐND huyện biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đã góp phần tích cực vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2011.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, HĐND huyện lưu ý cần khắc phục những tồn tại hạn chế cụ thể là:

       - Việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, chương trình hành động của UBND tỉnh, UBND huyện ở một số phòng, ngành, địa phương hiệu quả chưa cao.

       - Một số cơ sở chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về chấp hành nghiêm lịch thời vụ gieo cấy; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở chưa được cải thiện; công tác quản lý đất đai ở một số cơ sở còn buông lỏng, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết kịp thời và triệt để dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất canh tác, xây dựng vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi và công trình công cộng. Công tác vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều bức xúc, một số xã chưa có tổ thu gom rác; tình trạng đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định của người dân, đơn vị, doanh nghiệp tại một số địa phương vẫn còn diễn ra.

       - Việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm của huyện cũng như công tác đấu giá quyền sử dụng đất dãn dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư chưa cao; một số sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sức cạnh tranh thấp, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý, công tác cải tạo lưới điện, trạm biến áp tại một số xã còn chậm; chất lượng phục vụ và cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân còn hạn chế.

       - Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở một số đơn vị còn buông lỏng, một vài cán bộ quản lý, giáo viên thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng không tốt tới uy tín, vị thế của ngành, của đội ngũ nhà giáo, tạo dư luận không tốt đối với nhân dân và dư luận xã hội; công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.

       - Cơ sở vật chất tại trạm y tế một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng. Năm 2011, công tác xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế không đạt kế hoạch, không có xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; số lượng bác sỹ còn thiếu so với nhu cầu; cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao, việc chấp hành pháp luật về dân số của một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại một số cơ sở còn hình thức, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện chưa nghiêm; phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa đồng bộ, xã hội hoá thể dục thể thao chưa mạnh; các thiết chế văn hóa - xã hội còn thiếu và yếu.

       - Công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, lao động nông thôn được đào tạo nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động, nhất là lao động có kỹ năng cao cho các doanh nghiệp. Công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa đạt kế hoạch, việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động của một số doanh nghiệp chưa nghiêm.

       - Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín dụng ngoài tổ chức và dịch vụ cho vay cầm đồ trên địa bàn chưa được thực hiện, dẫn đến nhiều hoạt động “tín dụng đen” không được kiểm soát, nhiều tranh chấp phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao và là nguyên nhân phát sinh nhiều vụ phạm pháp hình sự. Công tác thi hành án dân sự kết quả đạt được còn thấp.

      - Tình hình tội phạm trên địa bàn tăng cao so với năm 2010, tính chất phạm tội có chiều hướng phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, một số tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp nhất là tệ nạn cờ bạc, hình thành nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng chưa vững chắc, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của một số cán bộ, đảng viên còn chưa nghiêm túc. Việc xử lý các đối tượng cố tình chốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự còn chưa triệt để, chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập còn hạn chế. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ sở chưa được quan tâm đầy đủ, chưa thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, chất lượng tiếp dân chưa được nâng cao; một số nơi còn để xảy ra tình trạng tập trung đông người đi khiếu kiện vượt cấp.

       - Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nặng về hình thức. Việc thực hiện rà soát các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của một số phòng, ngành và cơ sở chưa quan tâm đúng mức. Năng lực công tác chuyên môn và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

 II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NĂM 2012

        Năm 2012, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và kế hoạch 5 năm 2011-2015, trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước dự báo vẫn còn tiềm ẩn, nhiều khó khăn, bất ổn, do đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

         1. Mục tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt

: 20,4%.

Trong đó: Sản xuất Nông nghiệp

:   3  %.

Công nghiệp Xây dựng

: 24  %.

Thương mại Dịch vụ

: 21  %.

        - Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp Xây dựng - Thương mại Dịch vụ: 17,94% -  45,04% - 37,02%.

        - Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao.

        - Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm.

        - Tỷ lệ phát triển dân số 0,95%.

        - Tỷ lệ hộ nghèo 6,38%.

        - Tạo việc làm mới cho từ 3.000 - 3.500 lao động.

        - Xây dựng mới từ 1 - 2 làng văn hoá.

        -  Xây dựng từ 1 - 2 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

        - Xây dựng từ 1 - 2 trường chuẩn Quốc gia.

         2. Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản

        - Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hoá toàn diện, theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng các biện pháp sản xuất thâm canh mới, thực hiện có hiệu quả dự án sản xuất giống, tăng nhanh diện tích gieo cấy những giống cây trồng có khả năng kháng sâu bệnh tốt, có năng suất, chất lượng và giá trị hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch làm thuỷ lợi vụ đông xuân 2011 - 2012 và hoàn kế hoạch sản xuất vụ đông 2011-2012, xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão, úng năm 2012.

        - Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý sử dụng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động ngăn ngừa, xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng tiến độ.

        - Duy trì tốc độ phát triển công nghiệp tăng trưởng cao và ổn định, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn huyện; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy dự án công nghiệp đi vào sản xuất, kinh doanh. Tập trung cao cho thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp và các dự án trong danh mục đã được chấp thuận trên địa bàn huyện.

       - Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được giao; tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, kiềm chế lạm phát. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín dụng ngoài tổ chức và dịch vụ cho vay cầm đồ trên địa bàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng, đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý, huy động và kiểm soát được rủi ro, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        - Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế, đảm bảo chăm sóc tốt hơn sức khoẻ cho nhân dân; chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo dự phòng tích cực không để dịch bệnh xảy ra; tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ lệ mất cân bằng giới tính, xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên. Tăng cường giám sát và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hoàn thành chỉ tiêu vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em; giúp đỡ, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

       - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. Tăng cường quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ văn hoá, xây dựng môi trường văn hoá trong sạch bền vững; giữ gìn các di sản lịch sử văn hoá ở địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT trong quần chúng, tổ chức tốt các giải thi đấu cấp huyện, tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh đạt kết quả cao. Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, chất lượng tin bài để kịp thời truyền tải và phản ảnh tình hình kinh tế - xã hội, chính sách pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện

       - Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chi trả cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng chế độ. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thực hiện tốt công tác huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống của những đối tượng chính sách; tăng cường công tác bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ các hộ nghèo để thoát nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 6,38%. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo thêm việc làm mới cho từ 3.000 - 3.500 lao động.

       - Thực hiện tốt mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh nông thôn, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, không để tồn tại hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn xử lý kiên quyết tai, tệ nạn xã hội, tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế.

       - Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phòng chống thiên tai của lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, khám tuyển và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012.

       - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; duy trì thực hiện nghiêm dân chủ ở cơ sở; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, tăng cường hiệu lực của các Quyết định hành chính. Thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo hợp pháp của công dân.

        Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Yên Mỹ khoá XVIII - Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 21/12/2011, có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 Nơi nhận:

 - Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;                         

 - Sở Tư pháp;                         

 - Thường trực Huyện uỷ;

 - Thường trực HĐND-UBND huyện;

 - Các đại biểu HĐND huyện;

 - Các ban ngành trong huyện;

 - TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu VT

 

  CHỦ TỊCH

 

 

      (đã ký) 

  

 

Ngô Xuân Thái