Chương trình đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Mỹ, giai đoạn 2016-2020

Chương trình đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 – 2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, có tính khả thi cao. Từ đó xác định phương hướng cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH