Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tiếp nhận vào công chức cấp xã đối với các trường hợp phải thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ , công chức the kết luận 71

Nội dung thông báo

UBND huyện Yên Mỹ