Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Mỹ

Nội dung thông báo

Báo cáo tóm tắt

Danh mục dự án quy hoạch sử dụng đất

Danh mục biểu và phụ biểu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030

UBND huyện Yên Mỹ