Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Nội dung Thông báo