Công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mỹ

Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ ra thông báo Công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mỹ

Thông báo 370/TB-UBND

Quyết định 1354

Báo cáo

Bản đồ

UBND huyện Yên Mỹ