Báo cáo: Kết quả giám sát công tác hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện trong năm 2020-2021

Báo cáo: Kết quả giám sát công tác hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện trong năm 2020-2021