Thông báo tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Nội dung Thông báo

Các phụ lục kèm theo

UBND huyện Yên mỹ