Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mỹ

Thông báo công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất dến năm 2030

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030