Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mỹ năm 2022

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2022

 

UBND huyện