Ngân hàng Chính sách xã hội: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. Ngày 28 và 29/4/2022, Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện đã trực tiếp đến giải ngân số tiền trên 9.260 triệu đồng cho 147 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy tì và mở rộng việc làm được thực theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 cho 73 lao động với số tiền 4 tỷ đồng; Chương trình cho vay nhở ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ; Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có thiết bị để phục vụ học tập trực tuyến theo quy định tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg; Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đây, đã giúp cho 75 lao động có việc làm ổn định, giúp 6 hộ gia đình có thu nhập thấp vay vốn để mua, cải tạo, sửa chữa nhà để ở, giúp 100 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến và tạo điều kiện cho 15 cơ sở giáo dục mầm non bị dừng hoạt động do ảnh bởi dịch Covid 19 được vay vốn để mua sắm trang thiết bị giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động. Từ đó đã góp phần ổn định và cải thiện đời sống kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện, giảm tình trạng tín dụng đen tại nông thôn…

Ngân hàng CSXH huyện.