Ngân hàng chính sách xã hội huyện điểm tựa vững chắc của người nghèo

          Những năm qua, bám sát định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tập trung triển khai, huy động vốn, giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị định số 78 ngày 04/10/2002 của Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Để nguồn vốn vay đúng, trúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, Ngân hàng CSXH huyện tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ tái nghèo để kịp thời bổ sung vào danh sách những hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo của địa phương, từ đó có căn cứ xác nhận hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí quy định. Ngân hàng còn chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, hội đoàn thể các cấp từ huyện đến xã, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và huyện; thường xuyên rà soát chất lượng hoạt động, kiện toàn lại các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt khâu bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức giao dịch tại 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các điểm giao dịch, ngân hàng luôn thực hiện công khai, đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội được Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt. Hiện nay, Phòng giao dịch ngân hàng thực hiện ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể như Hội nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên. Đến tháng 7 năm 2022, các hội đoàn thể quản lý 274 tổ tiết kiệm và vay vốn với 8.430 hộ vay. Trong quá trình nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn luôn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cho vay, quản lý đôn đốc thu hồi vốn, lãi theo quy định. Vì vậy, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn luôn đạt kết quả cao với 267/274 tổ đạt loại tốt.

Hiện nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng hiện đang quản lý đạt trên 320 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 236 tỷ đồng, vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù trên 73 tỷ đồng, vốn từ ngân sách địa phương trên 11 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn tiết kiệm và tiền gửi của các tổ chức. Tính đến tháng 7 năm 2022, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 316 tỷ đồng của 10 chương trình tín dụng. Trong đó, tập trung ở các chương trình cho vay như nước sạch vệ sinh môi trường trên 113 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 111 tỷ đồng; hộ cận nghèo gần 23 tỷ đồng…

Nhờ có nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện có nguồn vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nhiều học sinh sinh viên có điều kiện tham gia học tập đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo thống kê của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 ngày 04/10/2002 của Chính phủ, toàn huyện có trên 68.300 lượt hộ gia đình chính sách, hộ nghèo được vay vốn, đã có trên 11.500 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 162 hộ có nguồn vốn để xây mới, sữa chữa về nhà ở; trên 11.200 sinh viên được vay vốn tham gia học tập; cho vay vốn xây dựng trên 46.700 công trình nước sạch vệ sinh môi trường…

Hiệu quả hoạt động các chương trình tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện có vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao nguồn lực và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

TT Văn hóa và truyền thanh