Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung thông báo

UBND huyện Yên Mỹ