Thông báo: kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn theo thông báo số 736/TB-UBND ngày 12/02/2023

Thông báo: kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn theo thông báo số 736/TB-UBND ngày 12/02/2023

Văn phòng UBND huyện