Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mỹ năm 2023

Nội Dung Thông báo

 mẫu biểu 1

 mẫu biểu 2

UBND huyện Yên Mỹ